Singulium Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Általános Adatvédelmi tájékoztató

 

Bevezetés

Az Singulium Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság vagy Alapkezelő) a jelen dokumentumban kívánja tájékoztatni Ügyfeleit a Társaság által folytatott adatkezelések általános követelményeiről, feltételeiről, valamint az érintettek jogairól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes adatkezelésekre vonatkozó specifikus feltételeket az adott adatkezeléshez készített tájékoztató tartalmazza.

A személyes adatok kezelésének alapvető szabályait a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) tartalmazza, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény). Emellett számos jogszabály ad felhatalmazást az Társaság részére vagy kötelezi a Társaságot arra, hogy személyes adatot kezeljen. Ezek közül a leglényegesebb a következő jogszabályok:

  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelezi az Társaságot arra, hogy ügyfeleit világítsa át, az ügyfélkapcsolat alatt folyamatosan monitorozza, illetve egyes okmányairól készítsen másolatot.
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza a polgári jogi igények elévülésének határidejét, ami az Társaság általi vagy elleni jogérvényesítés kapcsán lehet releváns.
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezi a Társaságot a számviteli bizonylatok megőrzésére.

Amennyiben a Társaság adatkezelése jogszabály alapján történik, úgy a vonatkozó tájékoztatóban a jogszabályhelyről és a határidőről tájékoztatást adunk.

A Társaság Befektetőire vonatkozóan kizárólag olyan adatkezeléseket folytat, amelyek a Befektetőivel fenntartott jogviszonyok alapján elkerülhetetlenek. A Társaság nagy hangsúlyt helyez az adattakarékosság elvének érvényesítésére, a társaság különleges adatot nem kezel.

A Társaság minden esetben betartja az általa folytatott adatkezelésekre vonatkozó jogszabályokat, a Befektetőre vonatkozó személyes adatokat kiemelten kezeli.

1. Fogalmak

A Társaság törekszik arra, hogy adatkezeléssel összefüggő dokumentumai a lehető legkevesebb jogi szakkifejezést tartalmazzon. A pontos tájékoztatás alapján azonban az alábbi fogalmak alatt az alábbi, GDPR-ban meghatározott jelentést kell érteni:

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

érintett: Az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adataira vonatkozik.

Hatóság: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogok köre.

különleges adat: A személyes adatok különleges kategóriái, melyet a GDPR 9. cikke tartalmaz, ezek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. A Társaság által folytatott adatkezelések

2.1. Üzleti partnerekkel kapcsolatosan megvalósuló adatkezelés a kapcsolattartás során.

2.2. Tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos adatkezelés.

2.3. Munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelés (A Társaság a Munkavállalóival kapcsolatos adatkezelést belső szabályzatában szabályozza, melyre vonatkozó információkról, külön tájékoztatja az érintetteket.)

3. Az adatkezelés elvei

A Társaság által folytatott adatkezelések alapelveit a GDPR 5. cikke tartalmazza, ezek az elvek a Társaság vonatkozásában a következőképpen értelmezendők:

3.1. Jogszerűség

A Társaság által folytatott adatkezeléseknek minden esetben megfelelő jogalapja van, tovább a Társaság maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban vagy szerződésben foglalt rendelkezéseket.

A Társaság által a Befektetőire és más érintettre vonatkozó adatkezelések lehetséges jogalapjai:

a) Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy a Társaság a szerződéses kapcsolat mellett egyéb célból, vagy a szerződéshez kötődően, de esetlegesen annak módosítása nélkül további adatkezeléseket folytat. A Befektető vagy az egyéb érintettek ilyen esetben külön hozzájáruló nyilatkozatban teszik lehetővé az adatkezelést. A hozzájárulásnak megfelelő előzetes tájékoztatáson kell alapulnia, önkéntesnek, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. Az érintett a hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni.

b) az Érintettel kötött vagy kötendő szerződés teljesítéséhez, illetve előkészítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

b) A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont). Az adatkezelés jogalapja az Alapkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése a tulajdonosi megfeleltetés során. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés során az adatkezelés jogalapja az Alapkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése összhangban a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelettel és az Alapkezelő hatályos panaszkezelési szabályzatával. Az Alapkezelő által kezelt – a Pmt. hatálya alá tartozó – meghatározott alapok tekintetében ügyfélátvilágítás során keletkező adatokat kezel összhangban a Pmt. rendelkezéseivel.

c) Az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében (GDPR 6. cikk (1) b) pont). Kivételes esetben előfordulhat, hogy a Befektető vagy más érintett létfontosságú érdeke megkívánja, hogy a Társaság személyes adatokat kezeljen, ilyen esetben maga a létfontosságú érdek szolgáltatja az adatkezelés jogalapját.

d) Az adatkezelés körérdekből szükséges (GDPR 6. cikk (1) e) pont). A Társaság az érintettek információs önrendelkezési jogait tiszteletben tartva, bizonyos esetben köteles közérdekből adatkezelést folytatni.

e) Az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Tipikusan akkor, ha a Társaság a rá vonatkozó (de az adatkezelésre vonatkozóan rendelkezést nem tartalmazó) jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget vagy jogérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelést végez.

3.2. Tisztességesség

A Társaság az általa kezelt adatokat tisztességesen kezeli, jóhiszeműen jár el, az általa kezelt személyes adatokkal vissza nem él, az érintett magánszféráját, valamint információs önrendelkezési jogait tiszteletben tartja, nem sérti meg.

3.3. Átláthatóság

A Társaság adatkezeléseit mind a Hatóság, mind az érintettek vonatkozásában transzparensen végzi. Az Társaság minden adatkezelés kapcsán megadja az érintett számára a tájékoztatást, továbbá amennyiben az érintett hozzáférési jogát gyakorolja, úgy megad minden szükséges információt, amit a GDPR erre vonatkozóan előír. Adatvédelmi incidens előfordulása esetén, amennyiben azt a jogszabály előírja, a Társaság haladéktalanul eleget tesz értesítési kötelezettségeinek.

3.4. Célhoz kötöttség

A Társaság minden adatkezelését kizárólag megfelelő és jogszerű cél érdekében folytatja. Az adatkezelések céljai pontosan meghatározott, továbbá a vonatkozó tájékoztatás egyértelmű és nem félrevezető.

3.5. Adattakarékosság

A Társaság csak akkor kezel személyes adatot, ha arra szükség van, figyelembe véve a célhoz kötöttség, a jogszerűség és a tisztességesség alapelveit. Minden a Társaság által folytatott adatkezelés megfelelő és szükséges a társaság tevékenysége szempontjából.

3.6. Pontosság

A Társaság törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok teljesek, pontosak és naprakészek legyenek, továbbá minden észszerű intézkedést megtesz a szükséges helyreigazítások érdekében.

3.7. Korlátozott tárolhatóság

A Társaság csak addig kezeli az adott személyes adatot, ameddig arra megfelelő jogalap van és a célhoz kötöttség fennáll. Ezt követően a személyes adat vagy törlésre kerül vagy azt tartalmazó dokumentum visszaszolgáltatásra kerül, vagy pedig az adott adat megfosztásra kerül a személyesadat-jellegtől.

Az egyes adatkategóriák kezelésére vonatkozó határidőket az adott ügyfélszerződésre vonatkozó tájékoztató tartalmazza.

3.8. Integritás és bizalmi jelleg

A Társaság megteszi a szükséges és megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa folytatott adatkezelések a GDPR, valamint a szektorális jogszabályok által előírt adatbiztonsági feltételeknek megfeleljen.

A Társaság gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz csak illetékes személyek férhessenek hozzá, továbbá, hogy azok kezelése kizárólag vagy a Társaság által, annak székhelyén vagy olyan személyek által történjen, amely személyek felett a Társaság ellenőrzési jogot gyakorol. A Társaság infrastruktúrája megfelel a szektorális jogszabályok által előírt feltételeknek.

A Társaság továbbá gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat kezelésében közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség terhelje.

4. Adattovábbítások, adatfeldolgozások

A Társaság minden esetben maradéktalanul betartja az adatfeldolgozók igénybevételére vonatkozó szabályokat, továbbá személyes adatok kezelésével kizárólag olyan szolgáltatót bíz meg, amely álláspontja szerint alkalmas az adatkezelés biztonságos folytatására. Az egyes adatfeldolgozásokra vonatkozó információkat az adott adatkezelésekre vonatkozó tájékoztató tartalmazza.

A Társaság működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli. A Magyar Nemzeti Bank hatósági jogosultságai gyakorlása körében jogosult olyan személyes adatokhoz hozzáférni, amelyeket a Társaság kezel.

A Társaság emellett a jogszabályok által előírtak szerint adatszolgáltatásokra (NAV, MNB) köteles, illetve a Társaság által kezelt személyes adatok továbbításra kerülnek ügyfélállomány-átruházás esetében.

A Társaság egyéb esetben csak akkor továbbít személyes adatot, ha arra az érintett felhatalmazza vagy hatósági határozat, illetve jogszabály kötelezi vagy a továbbításra jogérvényesítés kapcsán kerül sor.

5. Az érintettek jogai

Az érintettek jogosultak a jelent pontban felsorolt jogaikkal élni. Az ilyen jognyilatkozatokat a Társaság székhelyére kell levélben megküldeni a következő címre: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 1. A Társaság haladéktalanul megvizsgálja a jognyilatkozatokat és amennyiben a jogszerűség feltételei fennállnak, úgy eleget tesz az abban foglalt kérelemnek legfeljebb egy hónapon belül (amely határidő összetett vagy nagy számú megkeresések esetén további két hónappal meghosszabbítható). Amennyiben az érintett joggyakorlására vonatkozó nyilatkozat nem egyértelmű a Társaság felhívja az érintettet a jognyilatkozatának kiegészítésére, módosítására.

5.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti, hogy a Társaság átadja róla kezelt személyes adatokat.

A tájékoztatáskérés a következő információkra terjedhet ki:

a) az adatkezelés céljaira;

b) az érintett személyes adatok kategóriáira;

c) azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaira;

e) az érintett azon jogára, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információra;

h) automatizált döntéshozatallal járó adatkezelés (ideértve a profilalkotást is) esetén ennek tényére, továbbá az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

i) ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.

A Társaság csak olyan esetben ad ki személyes adatot, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. Ellenkező esetben a Társaság csak általános tájékoztatást adhat.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a Társaság a személyes adatokat jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog korlátozható a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okokból.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben a korlátozás feloldásra kerül, úgy a Társaság az érintettet előzetesen tájékoztatja a korlátozás feloldásáról.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Társaság nem folytat az Ügyfelei személyes adatai vonatkozásában, illetve az ügyfélszerződésekkel összefüggésben más érintett személyes adatai vonatkozásában olyan adatkezelést, amely teljesen automatizáltan folyna, ennek megfelelően az érintettek nem jogosultak az adathordozhatóság jogának gyakorlására a Társaság által kezelt személyes adatok vonatkozásában.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ha a személyes adatait a Társaság közérdekből vagy a Társaság, vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából kezeli.

Ilyen esetben a Társaság csak akkor jogosult az adatok további kezelésére, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7. Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult a 6. pontban foglaltak szerint panaszt tenni vagy polgári peres eljárást indítani.

6. Jogérvényesítés

Az érintett jogosult panaszt tenni a Hatóságnál amennyiben úgy gondolja, hogy a GDPR-ban, illetve Infotörvényben foglalt jogai megsérültek. Kérjük, hogy ilyen esetben első körben a Társaságnál tegyen panaszt. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatást adunk.

A Hatóság elérhetőségei a következőek:

posta cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

Adatvédelmi joggal összefüggő jogsértés esetén az érintett továbbá arra is jogosult, hogy bírósághoz forduljon. Ilyen esetben az illetékes bíróság a GDPR szerint a Társaság által folytatott adatkezelések vonatkozásában a Fővárosi Törvényszék, az Infotörvény által szabályozott jogsértések esetében a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

7. Az Társaság elérhetőségei

Singulium Befektetési Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Telefon: + 36 1 475 1360
E-mail: info@singulium.hu
Web: www.singulium.hu

8. Hatály és módosítás

A jelen tájékoztató 2020. augusztus. 18. napjától hatályos. A Társaság jogosult a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására.

Scroll to top